Monday, March 21, 2005

Sa Bugta Dan

Mabungahong Panagtigum!
tibook adlaw,
ako nakighimamat
sa mga lider mag-uuma,
mga kauban sa tinguha.
mga kababaenhan,
katigulangan sa tribu,
ug abtik nga kabatan-onan.

usa ang gibarugan.
yuta panalipdan
alang sa umaabot
nga kaliwatan.

apan,
higayon dili sayon.
dagkung agalong yutaan,
nagkuput sa tinubdan
kinabuhi gikan sa kayutaan.

bisan pa,
tinguha pagabarugan.
Mag-uuma, Tribu ug mga Kauban,
Tambayayong
padulong sa kadaugan.

hangtud aduna pa'y
singot nga ikatulu,
kusog nga ikagbisog,
kamut nga ikapaningkamut,
tingog nga ikasinggit,
hanging ikaginhawa,
dughan sa gisugdan,
lugas nga ikapugas,

kab-uton ang tinguha!
dayon sa pagpadayon!

Sunday, March 20, 2005

The Words of Mandela

Our deepest fear
is not that we are inadequate.
Our deepest fear
is that we are powerful beyond measure.

It is our light,
not our darkness that frightens us.
We ask ourselves,
who am
I to be brilliant, gorgeous, talented and fabulous?

Actually,
who are we NOT to be?
You are a child of God.

Your playing small doesn't serve the world.
There's nothing enlightened about shrinking
so that other people won't feel insecure around you.

We were born to manifest the glory of God that is within us.
It's not just in some of us, it's in everyone.
And as we let our own lightshine,
we unconciously give other people
the permission to do the same.
As we liberate ourselves from our own fears,
our presence automatically liberates others.

mitamurposis

hataas na nga higayon,
naghandum nga
ang matag duga
sa talagsa-ong
hiyas,
mu-ikyas
gawas
sa pagkumkom.

ug karon...

kagawasan!
sa pagbati
nga dugay
nang nag-antus,
bo-ut
musabwag
sa panganduyng
dugay nang
nagdila-ab!

kadaugan!
alang sa kasing-kasing
nga naghandum
makab-ot
ang tiunay nga
Kalipay!

Diha-diha,
ako nahimong Ako!